Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Định nghĩa cho vay va những nguy cơ quốc gia

Advertisement
    Cho vay không đảm bảo chủ yếu dựa vào uy tín tín dụng. Cho vay đảm bảo dựa vào cả uy tín tín dụng của người đi vay và những đảm bảo của từng giao dịch. Nhiều giao dịch đảm bảo có rủi ro tín dụng thấp han người đi vay nhờ vào những cam kết đi kèm. Một giao dịch có thể được đảm bảo nhở thế chấp hoặc cam đoan từ phía thứ ba, hay các hợp đổng chuyển giao rủi ro tín dụng cho người đảm bảo.

    Cho vay chuyên hóa chủ yêu là tùy vào giao dịch cụ thể bởi vì việc cho vay được đảm bảo bởi thế chấp và điều kiện trong hợp đổng cho vay. Tờ “điều khoản” sẽ tập hợp các khoản hợp đổng để bảo vệ người đi vay.

    Trong định nghĩa các sản phẩm cho vay, chúng ta sẽ thưởng xuyên dùng các định nghĩa của Basel 2 bởi vì chúng vừa toàn diện vừa cụ thể. Tài liệu tham khảo là “Thỏa thuận quốc tế về đo lường vốn và tiêu chuẩn vốn – Khuôn khổ đã duyệt, Phiên Bản Toàn Diện”
Định nghĩa cho vay va những nguy cơ quốc gia

     Một  số khái niệm trong đó sẽ được dùng ở đây. Những đoạn tham khảo trong tài liệu đó cùng được dùng trong sách này.

    Easel 2 sử dụng các nhóm tài sản lớn với những đặc tính rủi ro khác nhau. Trừ nhóm tài sàn cổ phần, liên quan tói bản chất của công cụ (cổ phần), các nhóm tài sản khác được phân theo tính chất của người sở hữu. Năm nhóm tài sản chính trong Basel 2 là:

  • Doanh nghiệp
  • Ngân hàng
  • Quốc gia
  • Bán lẻ: các cá nhân hoặc doanh nghiệp vừa và nhở
  • Cổ phần

     Trong hạng mục tài sản doanh nghiệp, năm tiểu danh mục của “cho vay chuyên dụng” được định nghĩa riêngbiệt. Hạng mục tài sản bán lẻ được chia thành ba tiểu danh mục. Các tiểu mục này được miêu tả kỹ han ở phần sau.

NGUY CƠ QUỐC GIA, NGÂN HÀNG VÀ CỔ PHẦN

    Chúng tôi sẽ trích những định nghĩa của Basel 2, các đoạn trích đều từ tài liệu phát hành bởi Hội Đổng Basel về Giám Sát Ngân hàng (BCBS tháng 6 – 2006).

Những nguy cơ ngân hàng

    Hạng mục tài sản này bao gồm nguy ca đố! với các ngân hàng và những công ty chứng khoán. Chú ý: các công ty bảo hiểm phải tuân theo các quy định của hạng mục tài sản “doanh nghiệp”và không có hạng mục “tổ chức tài chính”.

Các nguy cơ quốc gia

  1229 Hạng mục tài sản này bao gồm mọi nguy cơ đôi với các đối tượng tương đương một quốc gia theo cách tiếp cận tiêu chuẩn. Mục này bao gồm các quốc gia và ngân hàng trung ương của họ, các PSE tương đương một quốc gia theo cách tiếp cận tiêu chuẩn (MDB).

    Những Đơn vị Quốc Doanh (PSE) được coi như một “quốc gia” nếu đạt một số tiêu chuẩn nhất định. “MDB” là viết tắt cho Ngân Hàng Phát TriểnĐa Phương. “Cách tiếp cận tiêu chuẩn” là cách tiêp cận đơn giản nhất trong 3 cách của Basel 2.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: các loại rủ ro, khủng hoảng tài chính 2008

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468