Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Nguy cơ cổ phần và các danh mục đầu tư bán lẻ trong Basel 2

Advertisement
 Nguy cơ cổ phần

     Hạng mục là tài sản cổ phần liên quan tới tiền góp vốn cổ phần nắm giữ bởi ngân hàng ở các tập đoàn khác. Nó không liên quan tới các công cụ cổ phần nắm giữ vì mục đích trao đối trong danh mục đầu tư của ngân hàng.

    11235. Nhìn chung, nguy cơ cổ phần được định nghĩa dựa theo cơ sở bản chất kinh tếcủa công cụ. Chúng bao gồm lợi ích sở hữu trực tiếp và gián tiếp, có thểbiểu quyết hoặc không biểu quyết, đối với tài sản và thu nhập của một doanh nghiệp thương mại hay tổ chức tài chính…

     Chú ý là những công cụ liên quan tới cổ phần, ví dụ như một nghĩa vụ có thể giải quyết bằng việc phát hành cổ phiếu, cũng được tính là cổ phần.
Nguy cơ cổ phần và các danh mục đầu tư bán lẻ

DANH MỤC ĐẤU TƯ BÁN LẺ TRONG BASEL 2

     Danh mục đầu tư bán lẻ có đặc trưng là số lượng lớn nhiều nguy cơ nhở. Một nguy co được gọi là nguy cơ bán lẻ nếu nó đáp ứng những tiêu chuẩn theo Basel 2 sẽ được trình bày sau đây. Danh mục đẩu tư bán lẻ được xác lập theo một số tiêu chuẩn: tính “sạn” và quy mô tôi đa của từng nguy cơ. Nó bao gồm cho vay cho các doanh nghiệp nhỏ, bao gồmkinh doanh tư nhân (ví dụ như bác sỹ tư hoặc hiệu thuốc). Thếchấp cũng được bao gồm trong danh mục đầu tư bán lẻ và tách thành các tiểu mục.

Bản chất người đi vay hay giá trị thấp của các nguy cơ riêng lẻ

   Nguy cơ xảy ra với các cá nhân – ví dụ như quay vòng tín dụng và hạn mức tín dụng (thẻ tín dụng, thấu chi, các phương tiện phục vụ ngân hàng bán lẻ được đảm bảo bằng các công cụ tài chính) cùng với những khoản vay cá nhân và cho thuê (ví dụ : vay trả dần, khoản vay và cho thuê tự động, nợ sinh viên, tài chính cá nhân và các nguy cơ khác có đặc tính tương tự).

   Các khoản nợ thế chấp nhà ở (bao gồm các khoản nợ kỳ hạn, xoay vòng hạn mức tín dụng cổ phần nhà) cũng được coi như bán lẻ bất kể kích cỡ nguy cơ miễn là tín dụng chỉ được sử dụng bởi một cá nhân, chủ sở hữu của tài sản, Những khoản vay cho các doanh nghiệp nhở và được quản lý như nguy cơ bán lẻ cũng được coi như bán lẻ miễn ra tổng nguy cơ đối với ngân hàng nhỏ hơn 1 triệu bảng.

Số lượng lớn các nguy cơ

      Nguy cơ phải là một trong tập hợp lớn các nguy cơ, được quản lý bởi ngân hàng dựa trên cơ sở toàn tập hợp.

    Nguy cơ không được vượt quá 0,2% của danh mục đầu tư bán lẻ, áp đặt giới hạn lên kích cỡ của khoản nợ. Những danh mục đầu tư bán lẻ phải mang tính “sạn”, tức là không có khoán nợ nào có kích cỡ quá lớn và có sự phân tán rộng rãi với số lượng khách hàng lớn. Những nguy cơ bán lẻ không được vượt quá 1 triệu bảng.

     Những doanh nghiệp vừa và nhở sẽ được tính là ‘bán lẻ’ nếu khoản vay của họ không dựa trên cơ sở cá nhân khi phát hành tín dụng. Khi việc cho vay dựa trên một phân tích tín dụng cụ thể, khoản nợ trở thành hạng mục tài sản doanh nghiệp. Theo đó, nguy cơ của các doanh nghiệp nhở được quản lý như là một phần của tập hợp nguy cơ với mục đích quản lý rủi ro. Theo Basel 2, những nguy cơ của doanh nghiệp nhỏ có giới hạn là 1 triệu bảng.
DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468