Mẫu khai phí BVMT đối với nước thải công nghiệp số 4
RaoVat24h
to khai nop phi vao ve moi truong (bvmt) doi voi nuoc thai sinh hoat so 3

Mẫu số 4

BỘ CÔNG AN hoặc
BỘ QUỐC PHÒNG
(đơn vị được ủy quyền)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––
–––––––––––––––––––––––––––––
Số: ……. /…….

TỜ KHAI PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Quý …… năm ……

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường …………..

– Căn cứ tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp quý … năm … của đơn vị……………………………………………………………..
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Bộ Công an (hoặc Bộ Quốc phòng), xác định số tiền phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đơn vị………………….. phải nộp quý này như sau:

STT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)
1

Số phí cố định

2

Số phí biến đổi

2.1

Số phí kỳ trước chuyển qua

a)

         Nộp thiếu

b)

         Nộp thừa

2.2

Số phí phát sinh kỳ này

2.3

Số phí phải nộp kỳ này (2 + 1a – 1b)

Số tiền phí BVMT đối với nước thải công nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước (viết bằng chữ): …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

….., ngày … tháng …  năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468