Forum
Excel Office

Download Giáo trình tự học excel 2010 pdf+word miễn phí

Advertisement
giao-trinh-tu-hoc-excel-2010-pdf
giao-trinh-tu-hoc-excel-2010-pdf

Download Giáo trình tự học excel 2010 pdf+word miễn phí

Tải miễn phí ebook Tài liệu giáo trình tự học excel 2010 từ cơ bản đến nâng cao full PDF+Word về máy tính, điện thoại, đọc sách online miễn phí.
THÔNG TIN SÁCH/EBOOK Tài liệu giáo trình tự học excel 2010
Tác giả: QuanTriExcel.info
DOWNLOAD Free Trọn bộ ebook :  PDF |  Word(Doc) 
Mục lục Excel 2010
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG MICROSOFT EXCEL 2010………………………………….. 8
Chức năng Backstage View……………………………………………………………………………………….. 8
Thêm tính năng Sparkline…………………………………………………………………………………………… 9
Tính năng Slicers…………………………………………………………………………………………………….. 10
Định dạng dữ liệu có điều kiện…………………………………………………………………………………. 10
PivotTables và PivotCharts………………………………………………………………………………………. 12
Share Workbook……………………………………………………………………………………………………… 13
 1. NỘI DUNG CHÍNH………………………………………………………………………………………… 14
CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT EXCEL 2010……………………………………. 14
1.1 Giới thiệu Excel…………………………………………………………………………………………………. 14
Excel là gì:……………………………………………………………………………………………………. 14
Ribbon là gì?…………………………………………………………………………………………………. 17
Sử dụng menu lối tắt (shortcut menu)………………………………………………………………. 18
1.2 Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ…………………………………………………… 19
Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel……………………………………………………………………….. 19
Thu nhỏ cửa sổ Excel…………………………………………………………………………………….. 20
Phóng to cửa sổ Excel……………………………………………………………………………………. 20
Thoát khỏi Excel……………………………………………………………………………………………. 20
1.3. Thao tác với ô và vùng………………………………………………………………………………… 20
Nhận dạng ô và vùng (cells, range)………………………………………………………………….. 20
Chọn vùng……………………………………………………………………………………………………. 21
Sao chép và di chuyển vùng……………………………………………………………………………. 21
Dán đặc biệt (Paste Special)……………………………………………………………………………. 22
Đặt tên vùng…………………………………………………………………………………………………. 24
Thêm chú thích cho ô…………………………………………………………………………………….. 24
Chèn, xóa ô, dòng và cột………………………………………………………………………………… 25
Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng……………………………………………………………. 27
Nối (Merge) và tách các ô (Split)…………………………………………………………………….. 29
Nối nhiều ô thành một ô…………………………………………………………………………………. 29
Tách một ô đã nối thành nhiều ô……………………………………………………………………… 29
1.4. Di chuyển trong sổ làm viêc̣ và sử dụng phím tắt…………………………………………….. 29
Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang………………………………………………………………….. 29
Thanh Tab trang tính́……………………………………………………………………………………… 30
Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển………………………………………………………… 30
1.5 Thao tác với sổ làm viêc̣………………………………………………………………………………… 32
Tạo mới sổlàm viêc̣………………………………………………………………………………………… 32
Mở sổlàm viêc̣ có sẵn trên đĩa…………………………………………………………………………. 32
Lưu sổ làm viêc̣……………………………………………………………………………………………… 33
Đóng sổ làm việc̣……………………………………………………………………………………………. 35
Sắp xếp sổ làm viêc̣………………………………………………………………………………………… 35
1.6. Thao tác với trang tinh́………………………………………………………………………………… 36
Xóa trang tinh́……………………………………………………………………………………………….. 37
Sắp xếp thứ tự các trang tinh́………………………………………………………………………….. 37
Sao chép trang tinh́………………………………………………………………………………………… 38
Chọn màu cho tab trang tinh́…………………………………………………………………………… 38
Ẩn/ Hiện trang tinh́………………………………………………………………………………………… 39
1.7 Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác………………………………………… 39
Sử dụng thanh Zoom……………………………………………………………………………………… 40
Xem và so sánh trang tinh́ trong nhiều cửa sổ……………………………………………………. 40
Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề…………………………….. 40
Sử dụng Watch Window………………………………………………………………………………… 42
CHƯƠNG 2: LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU TRONG EXCEL 2010……………………………… 43
2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh…………………………………………………………………………………… 43
Nhập liệu……………………………………………………………………………………………………… 43
Nhập các ký tự đặc biệt………………………………………………………………………………….. 44
Nhập đè lên ô có sẵn nội dung………………………………………………………………………… 45
Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu………………………………………………………………….. 46
2.2. Định dạng………………………………………………………………………………………………….. 49
Định dạng chung…………………………………………………………………………………………… 49
Tự động định dạng có điều kiện………………………………………………………………………. 57
Bảng và định dạng bảng (table)……………………………………………………………………….. 58
Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes)…………………………………………. 59
2.3 Tìm và thay thế dữ liệu………………………………………………………………………………… 60
2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu………………………………………………………………………………….. 61
CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG CÁC HÀM…………………………………………… 64
3.1 Giới thiệu công thức và hàm:………………………………………………………………………………. 64
Giới thiệu công thức (Formula)……………………………………………………………………….. 64
Giới thiệu hàm (Function)………………………………………………………………………………. 66
Nhập công thức và hàm………………………………………………………………………………….. 67
Tham chiếu trong công thức……………………………………………………………………………. 69
Các lỗi thông dụng (Formulas errors)……………………………………………………………….. 71
3.2 Các hàm trong Excel………………………………………………………………………………………….. 72
 1. Nhóm hàm về thống kê……………………………………………………………………………….. 72
 2. Nhóm hàm về phân phối xác suất…………………………………………………………………. 74
 3. Nhóm hàm về tƣơng quan và hồi quy tuyến tính……………………………………………. 76
 4. Các hàm tài chính – financian functions………………………………………………………… 77
 5. Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách…………………………. 81
 6. Hàm toán học và lƣợng giác………………………………………………………………………… 96
 7. Hàm xử lý văn bản và dữ liệu……………………………………………………………………. 109
CHƯƠNG 4: KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU……………………………………………………….. 126
4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc)……………………………………………………………………………… 126
Sắp xếp………………………………………………………………………………………………………. 126
Lọc dữ liệu…………………………………………………………………………………………………. 127
4.2 PivotTable và PivotChart………………………………………………………………………………….. 128
4.2.1 Giới thiệu PivotTable và PivotChart………………………………………………………….. 128
Tạo một báo cáo PivotTable đơn giản…………………………………………………………….. 128
4.2.2 Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable………………………………………………………. 143
4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định dạng PivotTable……………………… 155
CHƯƠNG 5: ĐỒ THỊ TRONG EXCEL………………………………………………………………… 166
5.1 Giới thiệu đồ thị………………………………………………………………………………………………. 166
5.2. Vẽ đồ thị………………………………………………………………………………………………………… 166
5.3. Các thao tác trên đồ thị……………………………………………………………………………………. 170
 1. Nhâṇ biết các thành phần trên đồthi ̣…………………………………………………………… 170
Các thành phần thông dụng………………………………………………………………………….. 170
Môṭ số thành phần chỉ có trong đồ thi ̣3-D………………………………………………………….. 170
 1. Các thao tác với đồ thị……………………………………………………………………………… 171
Chọn thành phần trên đồ thị………………………………………………………………………….. 171
Di chuyển đồ thi. ̣………………………………………………………………………………………….. 171
Sao chép đồ thi. ̣……………………………………………………………………………………………. 172
Xóa đồ thi. ̣………………………………………………………………………………………………….. 172
Thêm các thành phần của đồ thi. ̣……………………………………………………………………. 172
Sắp xếp vàxóa các thành phần của đồthi.. ̣………………………………………………………. 172
In đồ thi ̣……………………………………………………………………………………………………… 172
 1. Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị…………………………………………………………………… 173
Hiệu chỉnh Chart Area………………………………………………………………………………….. 173
Hiệu chỉnh Flot Area……………………………………………………………………………………. 174
Hiệu chỉnh tiêu đề đồthi,̣chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung,…………………… 174
Hiệu chỉnh đƣờng lƣới ngang vàdoc̣……………………………………………………………… 175
 1. Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị…………………………………………………… 179
Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồthi. ̣……………………………………………………………. 179
Thêm chuỗi mới vào đồthi. ̣…………………………………………………………………………… 180
Thay đổi chuỗi số liệu…………………………………………………………………………………… 181
Thêm đƣờng xu hƣớng vào đồthị………………………………………………………………….. 183
CHƯƠNG 6: ĐỊNH DẠNG TRANG VÀ IN BẢNG TÍNH…………………………………….. 185
6.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel………………………………………………………………… 185
6.2. Thiết lập thông số cho trang in………………………………………………………………………….. 185
6.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print……………………………………………………………………… 190
6.4. Các lƣu ý khác……………………………………………………………………………………………….. 192
CHƯƠNG 7: LÀM VIỆC VỚI MACRO, TEMPLATES…………………………………………. 193
7.1 Macro……………………………………………………………………………………………………………… 193
Ghi một Macro……………………………………………………………………………………………. 193
Thực thi Macro……………………………………………………………………………………………. 194
CHƯƠNG 8: PHÍM TẮT VÀ THỦ THUẬT…………………………………………………………… 196
8.1 Phím Tắt…………………………………………………………………………………………………………. 196
 1. Truy cập Ribbon bằng bàn phím…………………………………………………………………….. 196
 2. Phím tắt……………………………………………………………………………………………………… 196
8.2 Thủ thuật………………………………………………………………………………………………………… 199
Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)………………………………………………………… 199
Giấu bảng tính Excel chuyên nghiệp………………………………………………………………….. 204
 1. Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức………………………………………………… 205
Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Trang tính́ khác……… 210
Điều khiển Conditional Formating bằng checkbox………………………………………………. 213
Đánh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting…………………………. 218
Sử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn……….. 219
Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực……………………………………………………. 220
Tăng thêm số lần Undo cho Excel…………………………………………………………………….. 223
Tách họ và tên trong cùng một cột trên bảng tính Excel………………………………………. 226

?

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 3369.468